Door het plaatsen van een bestelling bij Studio Grinta verklaart de Klant op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Artikelen: De zaken die Studio Grinta op haar website aanbiedt, welke zaken door de Klant besteld kunnen worden. Studio Grinta: De onderneming handelend onder de naam Studio Grinta, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. 

Onder Studio Grinta wordt verstaan:
Studio Grinta  gevestigd te Vlijmen.  Gerigistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer: 80192858 
Telefoonnummer: 0652073623 
Email: shop@studiogrinta.com

Klant: De partij met wie Studio Grinta een overeenkomst aan gaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waar Studio Grinta partij bij is. Het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht door de Klant geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

De toepasselijkheid van de door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Mocht enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van de algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

Studio Grinta behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Klant een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 3. Bestellingen  

De overeenkomst tussen Studio Grinta en de Klant wordt eerst bindend voor partijen door de schriftelijke bevestiging van Studio Grinta, dan wel zodra Studio Grinta met instemming van de Klant een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

De omvang van de verplichtingen van Studio Grinta wordt uitsluitend bepaald door hetgeen uitdrukkelijk is bevestigd.

Studio Grinta behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren. In een dergelijk geval ontvangt de Klant hierover een schriftelijk bericht binnen zeven dagen na de plaatsing van de bestelling.

Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht, dienen schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Studio Grinta pas bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen en betaling

De door Studio Grinta  vermelde prijzen bevatten geen BTW in verband met de KOR-regeling. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzendkosten, vallen niet onder de vermeldde prijzen. Verzenden naar Nederland en België zijn gratis. Kosten voor verzenden naar andere landen, worden apart vermeld in de winkelmand en in het bestelproces.

Betaling kan geschieden op drie verschillende manieren: Paypal, iDeal, Bancontact. Betalen met Paypal, iDeal en Bancontact gaat via Mollie, een online betaalsysteem op de website. Betaling via internet geschiedt in een goed beveiligde omgeving. Desondanks is betaling via internet voor eigen risico van de Klant.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Studio Grinta onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Studio Grinta worden vrijblijvend uitgebracht en zoveel mogelijk van een termijn voorzien. Aanbiedingen kunnen niet gewijzigd worden aanvaard.

Studio Grinta kan niet aan zijn aanbieding gehouden worden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat die aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Zet- en drukfouten vallen daaronder.

Indien de Klant een vrijblijvende aanbieding van Studio Grinta aanvaardt, heeft Studio Grinta het recht om de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of te herzien.

De aanbieding bevat een gelimiteerde omschrijving van de te leveren Artikelen.

Artikel 6. Levering

Het risico met betrekking tot de te leveren bestellingen gaat op het moment van levering bij de Klant over op de Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

Studio Grinta  zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het behandelen van de bestelling van de Klant en bij de uitvoering van die bestelling. Opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering en nimmer fatale termijnen.

De bestelling wordt geleverd op het adres dat door de Klant bij de bestelling kenbaar gemaakt is.

Studio Grinta  zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling tot uitvoering daarvan overgaan, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bestelling meer vertraging ondervindt of blijvend onmogelijk wordt, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één maand na het plaatsen van de bestelling bericht. De Klant is in zulks geval gerechtigd tot het kosteloos ontbinden van de overeenkomst. Studio Grinta  zal dan het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, aan de consument retourneren.

Artikel 7. Conformiteit en garanties

Studio Grinta  zal zich tot het uiterste inspannen om het geleverde product te laten beantwoorden aan de overeenkomst. Studio Grinta  verklaart dat de producten die eigenschappen bezitten, die alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. Het product zal beantwoorden aan de omschrijving zoals vermeld door Studio Grinta  en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Gegevens met betrekking tot het artikel zoals de afmetingen op de internetsite van Studio Grinta  gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot een beroep op non-conformiteit.

Een Klant die beroep doet op conformiteit, zal het betreffende product(en) ter beschikking van Studio Grinta  stellen, zodat Studio Grinta  het beroep van de Klant kan beoordelen.

Indien de Klant met een beroep op conformiteit van Studio Grinta  verlangt dat zij zaken vervangt, worden de vervangen zaken eigendom van Studio Grinta  , zonder dat de Klant aanspraak kan maken op een vergoeding.

Studio Grinta  staat niet in voor schade en gebreken die na de levering van zaken zijn ontstaan als gevolg van een ander dan normaal gebruik dat niet is overeengekomen, van ondeskundig gebruik of van gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Klant of een derde aan het geleverde heeft aangebracht.

Artikel 8. Herroepingsrecht

Na ontvangst van de bestelling heeft de Klant gedurende tien dagen de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij het gaat om:

artikelen die gebruikt, beschadigd of niet compleet zijn;

artikelen die door toedoen van de Klant defect zijn.

ingewisselde vouchers of tegoedbonnen;

artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden.

Tijdens deze periode dient de Klant zorgvuldig om te gaan met product en verpakking. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Artikel 9. Annulering

Studio Grinta  behoudt zich het recht voor een bestelling (of een gedeelte daarvan) van de Klant te annuleren door middel van een schriftelijke mededeling aan de Klant. Bij annulering door Studio Grinta  zal Studio Grinta  een eventueel betaald bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering retourneren aan de Klant.

De Klant kan een overeenkomst voor het overeengekomen tijdstip van levering schriftelijk annuleren. Daarnaast behoudt de Klant het in artikel 8 omschreven herroepingsrecht.

Artikel 10. Overmacht

Studio Grinta  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Studio Grinta  kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Klant gehouden aan diens verplichtingen jegens Studio Grinta  tot aan dat moment te voldoen. Studio Grinta  is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Studio Grinta  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Studio Grinta  niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Studio Grinta  of van derden daaronder begrepen. Studio Grinta  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Studio Grinta  zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Studio Grinta  kan niet aansprakelijk zijn voor schade die ontstaan is tijdens of door de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Studio Grinta , haar personeel of derden die in opdracht van Studio Grinta  voor de Klant werkzaamheden verrichten. Wanneer het drukwerk niet naar wens wordt uitgevoerd (drukfouten), dan worden deze kosteloos hersteld.

Indien Studio Grinta  op enigerlei wijze aansprakelijk blijkt te zijn jegens de Klant, dan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door de verzekeraar van Studio Grinta  . Indien de verzekeraar van Studio Grinta  niet overgaat tot uitkering van enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Studio Grinta  beperkt tot de waarde van het betreffende product.

Artikel 12. Recht van intellectueel eigendom

Studio Grinta heeft en behoudt alle rechten van intellectuele eigendom die op de ontwerpen van Studio Grinta rusten of gevestigd kunnen worden.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Studio Grinta  gebruik te maken van de in artikel 12.1 genoemde rechten in de meest ruime zin van het woord, waaronder (doch niet beperkt tot) het maken van reproducties.

Artikel 13. Klachten

Klachten met betrekking tot de nakoming van de overeenkomst dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Studio Grinta  ingediend te worden, uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van de gebreken in de nakoming. Na deze datum hebben ingediende klachten geen rechtsgevolgen.

In geval van een terechte klacht heeft Studio Grinta  de keuze tussen:

aanpassing van het in rekening gebrachte tarief;

het kosteloos vervangen van het geleverde product;

Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle overeenkomsten tussen Studio Grinta  en Klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen Studio Grinta  en de Klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Studio Grinta. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.